Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Västersjöns

Fiskevårdsområde onsdagen den 24 maj 2023 i Ugglehults skola.

 

 • 1 Stämman öppnades av ordföranden Mats Munklinde.

 

 • 2 Som ordförande för stämman valdes Mats Munklinde, som sekreterare

                      valdes Ove Sjöstrand.

 

 • 3 Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Håkan Maltesson och Jonas

                      Sandström.

 

 • 4 Närvarande medlemmar antecknades. (bil.1).

 

 • 5 Dagordningen fastställdes. (bil.2).

 

 • 6 Det konstaterades att kallelse till stämman kommit in i HD/NST två dagar

                      för sent, stämman beslöt att godkänna kallelsen. (bil.3).

 

 • 7 Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret och hänvisade till

                      styrelsens verksamhetsberättelse (bil.4). Vårt planerade reduktionsfiske med

                      Klara Vatten, fick snopet avbrytas då inga större anhopningar av fisk      

                      lokaliserades trots idogt ekolodande, nytt försök i höst.

 

 • 8 Kassören Jörgen Mårtensson redogjorde för den ekonomiska rapporten (bil.5).

                      Årets resultat blev ett överskott på 39 463,28 kr.

 

 • 9 Revisionsberättelsen lästes upp (bil.6). Det konstaterades att räkenskaperna

                      förts med god ordning och noggrannhet. Revisorerna rekommenderade styrelsen

                      ansvarsfrihet.

 

 • 10 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas

                      rekommendation.

 

 • 11 Beslut togs att inte göra några förändringar av arvoden till styrelsen. 

 

 • 12 Årets uppkomna vinst kommer att användas till fiskevårdande åtgärder.

 

 • 13 Stämman beslutade enhälligt att välja Mats Munklinde som ordförande för

                      fiskevårdsområdet för 1 år. Jörgen Mårtensson och Jonas Sandström omvaldes

                      som ledamöter för 2 år. Håkan Maltesson omvaldes som suppleant för 2år.

 

 • 14 Rolf Malmqvist omvaldes som revisor för 2 år.

 

 • 15 Valberedningen är fortfarande vakant.

 

 • 16 Inga framställningar eller motioner har lämnats in.

 

 • 17 Det blir inga förändringar av upplåtelse av fisket under verksamhetsåret.

 

 • 18 Inga övriga ärenden.

 

 • 19 Protokollet kommer att hållas tillgängligt på sedvanliga ställen och hemsidan

                      från 6 juni.

 

 • 20 Stämman avslutades.

 

 

 

                     

                      __________________________      ______________________________

                        Vid Protokollet Ove Sjöstrand            Ordförande Mats Munklinde  

 

 

 

                      _________________________           ____________________________

                        Justerare Håkan Maltesson                     Justerare Jonas Sandström