Start


Västersjöns Fiskevårdsområdesförening bildades genom ett lantmäteribeslut 1974 som en sammanslutning av cirka 150 fastigheter runt sjön. Vissa fastigheter har flera ägare, och vi har därför cirka 250 olika så kallade vattenägare i föreningen. Största delägare är Rössjöholms Gods som representerar cirka 60 procentandelar.

 

Sedan bildandet säljer fiskevårdsföreningen fiskekort och hyr ut båtar till fiskekortköpare och allmänhet. Arbetet med detta sker huvudsakligen ideellt. Arbetet i föreningen sköts av en styrelse på 6 ledamöter och två suppleanter.

 

För att följa sjöns långsiktiga utveckling låter styrelsen sakkunnig provfiska i sjön vart femte år. I huvudsak visar dessa provfisken att Västersjön har det ganska bra. Men vi har ändå kunnat notera ett med åren minskat siktdjup, från 7-8 meter 1985 till 1,5 meter 2020. Vattnet blir också långsamt brunare och alltmera grumligt. Vi har också kunnat se att grönalger blommar i sjön allt oftare.

 

Detta talar för att sjön långsamt blir allt mera näringsrik, trots att lantbruk inte i någon större omfattning bedrivs i närheten av sjön, vilken är en nackdel för sjöns långsiktiga utveckling.

 

Eftersom provfiskena har visat en tilltagande andel mört och annan vitfisk i sjön, har vi i maj detta år (2021) låtit göra ett så kallat lekprovfiske på platser där vi kunde räkna med stor lekaktivitet av mört och braxen. Detta provfiske gav tyvärr ett alldeles entydigt resultat: Västersjön är full av mört och braxen och sutare och annan fisk som sportfiskare oftast inte intresserar sig för. Dessa fisksorter har helt enkelt för få fiender vilket gör att den naturliga balansen mellan rovfisk och bytesfisk är rubbad. Den rikliga förekomsten av dessa fiskarter i Västersjön är också orsaken till den tilltagande grumligheten i vattnet.

 

För att hejda denna bekymmersamma utveckling och minska sportfiske-trycket i sjön har Fiskevårdsområdets årsstämma i år beslutat om vissa åtgärder. I år hyr vi därför ut färre båtar än tidigare. Vi slutar också sälja årskort och månadskort. De kort som redan är sålda gäller tiden ut, men sedan är det bara dygnskort som gäller. Vi har också ändrat reglerna för hur stora fiskarna ska vara när de tas ur sjön och hur många som får tas upp av var och en. 

 

Här är de nya reglerna:

Från och med 2021-08-01 säljs endast dygnskort (80 kr). Ungdom som inte fyllt 15 år fiskar gratis. Betalning skall göras i förskott. Detta gäller även för båthyra. Den som löser fiskekort erhåller rätt att fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel. Fasta redskap får ej användas. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Vid dragrodd eller trolling får högst två spön användas per fiskekort. Abborre längre än 35 cm skall återutsättas. Högst en gädda eller gös i längdintervallet 50–65 cm får behållas per dag och kort. Övrig fångst av gädda och gös skall återutsättas. I april och maj månader återutsättes all gös.

___

Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn.


En stor fiskevårdsplan har tagits fram för att underlätta beslut.


En stor undersökning med provfiske har genomförts.
En musselinventering gjordes också.

De kan laddas ner i sin helhet genom att högerklicka
på respektive länk nedan, därefter välja "Spara mål/länk som".


Det går också att läsa dem direkt vid vanligt klick på respektive länk.


Man kan betala fiskekortet

över internet och SMS via

Betala fiskekort med Swish på nummer:

123 288 14 98


Sidan publicerad 2012-02-07,

uppdaterad 2023-12-11